info@hfmvanderaa.nl
                                 


Home
Over mij
Portfolio
Publicaties
Mijn Blog
Mijn c.v.


 
 
Zoeken op het web


 
Kijk voor het laatste ANP nieuws op


 
Portfolio van opdrachten

Gemeente Capelle aan den IJssel / ISD IJsselgemeenten (april 2014 - heden)

In het proces van samenwerking met Krimpen aan den IJssel en Zuidplas heb ik als Interimmanager van de nieuwe Unit Advies, Ondersteuning en Control (AOC) meegewerkt aan de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling  IJsselgemeenten. Hierin is onder andere de afdeling Sociale Zaken ondergebracht, die voor de deelnemende gemeenten de Participatiewet en aanverwante wetten uitvoert. De Unit AOC levert ondersteunende diensten aan de uitvoerende units, in de vorm van juridisch advies, kwaliteitscontroles, financiŽn en interne controle. Enkele producten zijn beleidsregels, adviesnota's, deskundigheidsbevordering, formats voor brieven, rapportages en beschikkingen en klantinformatie voor nieuwsbrieven en de website.

Gemeente Capelle aan den IJssel (april 2013 - april 2014)

Op het Werkplein IJsselgemeenten (gevestigd in Capelle aan den IJssel) werken drie gemeenten (naast Capelle ook Krimpen aan den IJssel en Zuidplas) dagelijks aan het begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. In de functie van interim-procesmanager heb ik de de opdracht om ervoor te zorgen dat de uitvoering soepel verloopt. Ook creŽer ik duidelijkheid in de afspraken tussen de samenwerkende gemeenten, bewaak ik de kaders van de begroting en ben ik onder andere verantwoordelijk voor het maken van contractafspraken met aanbieders van re-integratiediensten. Ook heb ik een ontwikkelplan opgesteld waaraan ik uitvoering moet geven, en dat onder meer is gericht op het verbeteren van de werkgeversdienstverlening en het opzetten van een effectieve groepsgewijze begeleiding van werkzoekenden. Tot slot ben ik dagelijks bezig met de coaching van het team en het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Gemeente Wageningen (okt. 2012 - mrt. 2013)

Wageningen had de ambitie om in 2012 een substantieel deel van het WWB-bestand te laten uitstromen. Mijn opdracht was om in vier maanden tijd tenminste 25 WWB-ers extra (bovenop de reguliere uitstroom) te laten uitstromen. Ik heb hen geadviseerd om de groepsgewijze aanpak van Direct naar werk! te introduceren. Na een akkoord heb ik dit projectmatig voor Wageningen opgezet. In vier maanden tijd zijn we erin geslaagd  (inclusief het voorkomen van instroom) het WWB-bestand met 30 extra te verlagen, 5% van het totale bestand. De inzet van werkcoaches en een accountmanager heeft zich tweemaal terugverdiend door middel van de bespaarde uitkering.

Gemeente Capelle aan den IJssel (febr. 2012 - mrt. 2013)

Het eerste half jaar van mijn opdracht bestond uit het vlottrekken van het armoededossier. Dit heb ik gedaan door het opstellen van een evaluatienotitie met scenario's en aanbevelingen en een actieplan armoede 2012-2016. Beide documenten zijn afzonderlijk in commissie en raad vastgesteld.

Het tweede deel van mijn opdracht stond in het teken van kwartiermaken voor het nieuw op te zetten Stafbureau Sociale Zaken. Hierin zijn de ondersteunende functies (beleid, juridische zaken, kwaliteit, IC en applicatiebeheer) gebundeld in ťťn team. Samen met de coŲrdinator heb ik het teamproces van visie- en missievorming begeleid en een sterkte-analyse (SWOT) van het stafbureau opgesteld. Daarnaast heb ik het Kwaliteitsteam gecoacht en begeleid bij het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsconcept en de implementatie van steekproefsgewijze kwaliteitscontroles.

Gemeente IJsselstein (dec. 2009 - sept. 2012)

In een langlopende opdracht (bijna 3 jaar) als Projectleider en Beleidsadviseur heb ik IJsselstein op diverse dossiers ondersteund, onder andere:
- actualisatie van de Verordening Inburgering;
- opstellen beleidsregels Bijzondere bijstand;
- projectleiding Hoogwaardig Handhaven (1 Ĺ jaar);
- implementatie DPS-matrix;
- herziening diverse verordeningen i.v.m. de Wet Buig;
- operationele aansturing van werkcoaches in "Route naar werk" met daarin het
  Activeringscentrum en intensieve begeleiding naar werk binnen "IJsselstein Werkt";
- advisering over een stelsel van collectieve voorzieningen Wmo in het kader van de
  decentralisatie Awbz.

Gemeente Gilze en Rijen (okt. - dec. 2009)

Zowel de verordeningen Wet werk en bijstand als de Wmo-verordening waren aan een actualisatie toe. Maar geen beleid zonder de ervaringen van de uitvoerders. In het proces van actualisatie heb ik in nauw contact met de klantmanagers en kwaliteitsadviseurs, die dagelijks met de verordeningen werken, de gewenst wijzigingen in kaart gebracht. De geactualiseerde verordeningen zijn, vergezeld van een college- en raadsvoorstel van mijn hand, uiteindelijk door de raad vastgesteld. Ten tijde van de commissie- en raadsbehandeling was ik inmiddels werkzaam in een nieuwe opdracht, maar daarvoor ben ik niettemin nog een avond teruggekomen. Nazorg, dat hoort er wat mij betreft gewoon bij.

Boxtel (diverse perioden)

Van maart 2009 tot maart 2010 heb ik de afdelingsmanager en de wethouder Sociale Zaken en Economische Zaken ondersteund bij het ontwikkelen van een regionaal arbeidsmarktbeleid. Lokaal bestond al een overleg met Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Mijn rol in dit overleg was het geven van inhoudelijk advies en het voeren van het secretariaat. Daarnaast heb ik een mini-conferentie georganiseerd met bestuurders en managers uit de regio over regionaal arbeidsmarktbeleid. Tot slot heb ik de publicatie "Grenzen van de regio" geschreven. Een methodiekbeschrijving om te komen tot een gemeentelijk regionaal arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie is gefinancierd met subsidie van het Ministerie van SZW.

Druten (apr. - sept. 2009)

Met de komst van het participatiebudget, waarmee het werkdeel WWB, het inburgeringsbudget en de educatiegelden werden gebundeld, was er behoefte aan een nieuwe visie op participatie in brede zin. In opdracht van het college heb ik een notitie opgesteld met een visie, doelstellingen en een stappenplan voor de implementatie van het participatiebudget.

Heumen (okt. 2008 - feb. 2010)

De lokale uitgaven aan individuele voorzieningen op grond van de Wmo begonnen te stijgen, en de toekomst zag er (in financiŽle zin) niet rooskleurig uit. Op basis van de bevindingen in een een gezondheidsonderzoek van de GGD heb ik voor de gemeente Heumen enkele financiŽle scenario's geschetst waarlangs de Wmo-uitgaven zich zouden ontwikkelen. Dat was reden om te komen tot enkele principiŽle keuzes om de Wmo-uitgaven te beteugelen. Eťn ervan was de invoering van een vermogenstoets voor grote woningaanpassingen.

Beuningen (apr. 2006 - okt. 2008)

Ook dit betrof, net als in IJsselstein, een lang lopende opdracht (2 Ĺ jaar) waarin ik het eerste jaar als beleidsadviseur Wmo heb gewerkt, en daarna 1 Ĺ jaar als manager. Als beleidsadviseur Wmo was ik onder meer verantwoordelijk voor de Wmo beleidsnotitie en de aanbesteding van huishoudelijke hulp, die we met 9 gemeenten in regionaal verband hebben vormgegeven. 

In het vervolg werd ik als manager (eerst als coŲrdinator, later als afdelingsmanager Sociale Zaken) integraal verantwoordelijk voor de afdeling. In deze rol heb ik onder andere een nieuw traject van competentiemanagement (dat gemeentebreed werd ingevoerd) vormgegeven binnen de afdeling Sociale Zaken. Daarnaast was ik integraal budgetverantwoordelijk.

Tot zover mijn portfolio van de laatste 5 jaar.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van mijn werkervaring in de afgelopen 10 jaar heb ik mijn c.v. beschikbaar. Stuur mij een mail op info@hfmvanderaa.nl met een functieprofiel, dan stuur ik u een passend c.v. toe.

 

 

 

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Disclamer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@hfmvanderaa.nl
Copyright © 2002 - 2016  H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid